This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Palkkalaskelma

Palkkalaskelma ja palkan oikaisupyyntö

Työnantajan on palkan maksamisen yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.

Palkkalaskelma (pdf-tiedosto).

Palkkalaskelma on välttämätön apuväline selvittää palkan laskemisessa mahdollisesti tapahtuneet laskuvirheet tai muut erehdykset. Jos työnantaja ei anna palkkalaskelmaa, työntekijän tulee viipymättä huomauttaa häntä tästä.

Työntekijä voi pyytää palkkalaskelmiaan lomakkeella Asiakirjapyyntö työnantajalle (Word-tiedosto 56 kt).

Jos palkkalaskelmia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta niin asiassa voi ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

Jos työntekijä ei mielestään ole saanut työnantajalta kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua.

Palkkalaskelman antamatta jättäminen pyynnöstä huolimatta on rangaistava teko (työsopimuslaki 13 luku 11 § 2 mom.).

Odotusajan palkka

Oikeus työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaiseen odotusajan palkkaan syntyy, jos työntekijän saata-via ei makseta heti työsuhteen päättyessä. Odotusajan palkkaa maksetaan viivästyspäiviltä, kuiten-kin enintään kuudelta päivältä. Joissakin ti­lanteissa odotusajan palkan saamisen edellytyksenä on se, että työntekijä on huomauttanut työnanta­jalle saatavan viivästymisestä kuukauden kuluessa työsuh-teen päättymisestä.

Odotusajan palkan laskeminen:

Tuntipalkkainen työntekijä:   tuntipalkka x päivittäisten työtuntien määrä x 6 pv

kk-palkkainen työntekijä:      kk-palkka : kuukauden kalenterin mukaisten työpäivien lukumäärä (tai

                                               21,5) x 6 pv

 

Odotusajan palkasta maksetaan palkkaturvana kuitenkin enintään sama määrä, mikä työntekijälle maksetaan muiden työsuhteen päättyessä saamatta jääneiden työsuhdesaatavien suoritukseksi. Odotusajan korko

TYJ:n ohjeet

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n palkkalaskelmaohje.

Palkkalaskelma työttömyyskassaa varten.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username