This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työnantaja tekee aloitteen

Työnantajan irtisanoessa työsuhteen loma-aikana, irtisanomisaika alkaa vasta loman päätyttyä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

9 Luku 4§

Perusteina voi olla tuotannolliset ja taloudelliset syyt. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

7 Luku 3§

Kiinteistöpalvelualan TES sanoo http://www.finlex.fi/data/tes/stes3342-PT78kiinthoi1004lispalkkj.pdf (sivu 29)

4. Lomarahan poikkeuksellinen maksaminen

Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksen yhteydessä, jos työsuhde päättyy loma-kautena (2.5. 30.9.) muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä. Määrä-aikaisen työsopimuksen päättyminen ei ole työntekijästä itsestään johtuva syy. Loma-raha maksetaan tällöin vain edellisen jo päättyneen lomanmääräytymisvuoden loma-korvauksesta.

Jos työntekijän työsuhde irtisanotaan taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä päätty-mään vuosiloman aikana, lomaraha maksetaan pidettäväksi ilmoitetun vuosiloman ajalta.

Työntekijä, joka asevelvollisuutensa tai naisten vapaaehtoisen asepalvelunsa suoritet-tua palaa asianmukaisesti työhön, saa lomarahan siitä lomakorvauksesta, joka hänelle maksettiin hänen lähtiessään suorittamaan asevelvollisuutta. Lomaraha maksetaan työhön paluuta seuraavan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Vanhuus-, työkyvyttömyys-, varhennetulle vanhuus- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan lomaraha sekä vuosilomapalkasta että -korvauksesta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username