This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työntekijä tekee aloitteen

Lomapalkka kun työntekijä irtisanoutuu

Työsuhde pysyy voimassa työntekijän vuosiloman, sairasloman ja työvapaan aikana. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon karenssimahdollisuus. Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus voidaan tehdä myös suullisesti. Jotta päättämisilmoituksen tekijä kykenisi jälkeenpäin näyttämään ilmoituksen toteen, on suositeltavaa, että sen tekijä käyttää kirjallista päättämisilmoitusta. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Rakennusalan TES sanoo:

4 §
Palkan erääntyminen vuosiloman yhteydessä

Jos työmaan tai yrityksen työntekijät ovat samanaikaisesti vuosilomallaan, on vuosiloman alkamista lähinnä oleva perjantai palkanmaksupäivä. Sisään jäänyt laskenta-ajan palkka maksetaan loman päättymistä lähinnä seuraavana perjantaina. Jos yllä mainitun työmaan tai yrityksen työntekijä irtisanoutuu työmaan lomajakson kestäessä, maksetaan hänen lopputilinsä työmaan lomajakson päätyttyä viimeistään kolmannen työpäivän päättyessä.

5 §
Lomaraha

Lomarahasta maksetaan kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) ennen kesäloman alkamista ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) ennen talviloman alkamista. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES sanoo:

15 § Vuosiloma 3. Lomarahan maksamisesta toisin sopiminen ja vaihtaminen vapaa-seen

Lomarahan maksamisesta toisin sopiminen ja vaihtaminen vapaa-seen: Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan maksamisesta toisin tai sen vaihtamisesta vastaavaan vapaaseen. Lomaraha on kuitenkin maksettava tai vapaa annettava viimeistään ennen seuraavan lomanmääräytymisvuoden alkua.

15 § Vuosiloma 4. Lomarahan poikkeuksellinen maksaminen

Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksen yhteydessä, jos työsuhde päättyy loma-kautena (2.5. 30.9.) muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä. Määrä-aikaisen työsopimuksen päättyminen ei ole työntekijästä itsestään johtuva syy. Loma-raha maksetaan tällöin vain edellisen jo päättyneen lomanmääräytymisvuoden loma-korvauksesta.
Jos työntekijän työsuhde irtisanotaan taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä päättymään vuosiloman aikana, lomaraha maksetaan pidettäväksi ilmoitetun vuosiloman ajalta.

Ammattiliitto Pro:n, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatima vuosilomalakia käsittelevä verkko-opas.

1
Likers
pasir

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username