This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Viimeinen työssäolo päivä

Lopputili mahdollisine lomakorvauksineen tulee maksaa viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu. Lopputilin viivästyessä työntekijälle syntyy viivästyskoron lisäksi oikeus täyteen palkkaan odotusajalta, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Nimenomaisesta pyynnöstä siinä on myös mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työtodistusmalli

Yrityksen avaimet ym. omaisuus on palautettava viimeisenä työssäolo päivänä. Poikkeuksena työsuhdeasunto, jonka irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestosta, ei siis vuokrasuhteen kestosta. Irtisanomisaika on 6 kuukautta jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Linkki Laki24 ja Huoneenvuokralaki 12 luku.

1
Likers
pasir

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

anonymous   (19.07.2016 16:04)
  Reply